?

Log in

Labas - Išmókti Lietùviškai [entries|archive|friends|userinfo]
kalba

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| MorfoLema // Anthology of Lithuanian Literature // Noun Declension // Tekstai // Omni Zodynas ]

Labas [Feb. 8th, 2005|08:35 pm]
kalba
Lãbas vãkaras. Aš esù Philipp, ir aš yrà vókietis. Aš dabar gyvenu ir studijúoju Amèrikoje. Aš kalbu vokiškai ir ángliškai, o gerai negaliù rùsiškai. Aš labai nóriu išmókti lietùviškai, nes mãn labai patinka lietùvių kalbà.
linkReply

Comments:
From: coolverstukas
2005-05-28 02:14 pm (UTC)
Puiku, Filipai, tu darai pažangą. You make a progress, Phillip. :)
(Reply) (Parent) (Thread)