?

Log in

Labas - Išmókti Lietùviškai [entries|archive|friends|userinfo]
kalba

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| MorfoLema // Anthology of Lithuanian Literature // Noun Declension // Tekstai // Omni Zodynas ]

Labas [Feb. 8th, 2005|08:35 pm]
kalba
Lãbas vãkaras. Aš esù Philipp, ir aš yrà vókietis. Aš dabar gyvenu ir studijúoju Amèrikoje. Aš kalbu vokiškai ir ángliškai, o gerai negaliù rùsiškai. Aš labai nóriu išmókti lietùviškai, nes mãn labai patinka lietùvių kalbà.
linkReply

Comments:
From: ornament_1507
2005-12-21 04:43 am (UTC)
Labas! O aš gyvenu Maskvoj ir savarankiškai bandau išmokti lietuvių kalbos... Lietuvių čia Maskvoj nėra (o gal yra? =) tai man be praktikos labai labai sunku =( ...ir liudna. O kalba yra labai graži!!! =)
(Reply) (Thread)