?

Log in

Labas - Išmókti Lietùviškai [entries|archive|friends|userinfo]
kalba

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| MorfoLema // Anthology of Lithuanian Literature // Noun Declension // Tekstai // Omni Zodynas ]

Labas [Feb. 8th, 2005|08:35 pm]
kalba
Lãbas vãkaras. Aš esù Philipp, ir aš yrà vókietis. Aš dabar gyvenu ir studijúoju Amèrikoje. Aš kalbu vokiškai ir ángliškai, o gerai negaliù rùsiškai. Aš labai nóriu išmókti lietùviškai, nes mãn labai patinka lietùvių kalbà.
linkReply

Comments:
[User Picture]From: chazcynic
2006-10-13 09:16 am (UTC)

...

Wa,cia tai geras.Tu vokietis ir tau patinka lietuviu kalba?Zinai,ash esu grynakraujis,grynaveislis lietuvis ir pats savo kalbos iki galo neismanau,o vokieciu kalba teko mokintis,bet tai man kazkaip labai svetima kalba.Dziugu,kad kazkas mokosi musu kalbos;] sekmes! ;]
(Reply) (Thread)