?

Log in

Brangùs LJ-- Šiandien visą dieną buvau bibliotèkoje, kur dirbau,… - Išmókti Lietùviškai [entries|archive|friends|userinfo]
kalba

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| MorfoLema // Anthology of Lithuanian Literature // Noun Declension // Tekstai // Omni Zodynas ]

[Feb. 19th, 2005|07:41 pm]
kalba
Brangùs LJ--
Šiandien visą dieną buvau bibliotèkoje, kur dirbau, skaičiau knygą, ir rašiau láišką draugei. Tik ką skaičiau mano vadovėlį, ir žinau, kàd tikrai noriu išmokti lietùviškai. Aš dirbsiu ir skaitýsiu čia vel rytoj, kodėl as dabar einu namõ.

Prašau mán sakykite, kad neteisingas. Ačiū labaĩ.
linkReply

Comments:
[User Picture]From: rasaliu
2005-02-20 04:29 pm (UTC)
Laba diena Philipp (liet.Pilypas), Jūsų noras išmokti lietuviškai yra tikras stebuklas. Lietuviai labai brangina savo kalbą ir man džiugu, kad Jūs nusprendėte ją išmokti.
Iš Jūsų įrašų matosi, kad esate labai gabus ir protingas žmogus. Neabejoju - Jums kuo puikiausiai seksis.

Dabar apie klaidas
1."Tik ką skaičiau mano vadovėlį..." tutėtų būti - savo vadovėlį
nes kai kažkas pats ką nors veikia su savo paties daiktu -- sakote ir rašote savo. Pavyzdžiui (for example): tvarkau savo stalą; tu velkiesi savo paltą; ji myli savo mamą. Bet : sutaisykite mano stalą, pakabinkite mano paltą, padėkite mano mamai. Arba: Jūs turite gerbti savo tėvus.
2."kodėl aš dabar einu namo" turėtų būti - todėl...
nes kodėl rašome, jeigu užduodame klausimą, o todėl rašome tada, kai atsakome į klausimą. Pvz.: Kodėl aš einu namo? Todėl, kad pavargau. Arba: Rytoj aš vėl čia dirbsiu ir skaitysiu, todėl dabar aš einu namo. Matote, akcentas yra laike(rytoj, dabar)ir dėl to keičiasi sakinio sandara.
dėl to = todėl ir dėl ko = kodėl
3."Prašau mán sakykite, kad neteisingas." turėtų būti - Prašau, pasakykite man, kas neteisinga. Arba - Prašau, pasakykite man, kur parašiau neteisingai. Nes teisingas/ neteisingas gali būti jis, žmogus, likimas(destiny), kelias (way), bet ką nors veikti galima tik teisingai/neteisingai. Pvz.: Kodėl aš parašiau neteisingai? Todėl, kad aš tik pradedu mokytis.
O Jūs parašėte -- Sakykite man, kad aš neteisingas (...aš blogas)
Jūs esate teisingas, tik neteisingai parašėte.
teisingas (fair) sinonimas -- bešališkas, sąžiningas(conscience person)
neteisingas sin. -- šališkas (partial person)
teisigas (correct) sin. -- taisyklingas
neteisingas sin. -- klaidingas (klaida - mistake)

nedėkite kablelio prieš jungtuką ir

Visa kita Jūs parašėte teisingai ir nepadarėje jokių rašybos klaidų. Žmogui, nemokančiam lietuvių kalbos, tai yra labai gerai. Jūs esate tikras šaunuolis.

Sėkmės!

Rasa
(Reply) (Thread)
From: coolverstukas
2005-05-28 02:22 pm (UTC)
Manau, kad Jūs per daug priaiškinote, Rasa... Galima buvo paprasčiau kai kur.:)
(Reply) (Parent) (Thread)
From: (Anonymous)
2009-05-02 02:15 pm (UTC)

Please, help me, brothers!!!

Huh... I want to download program X-Rumer 5.07 Palladium for free. Have you any link???
I'm so need this magic program! It's can break captchas automatically! Activate accounts via email automatically too! Absolutely great software! Help me!
And did you hear news - price for XRumer 5.0 Palladium will grow up to $540 after 15 may 2009... And XRumer 2.9 and 3.0 - too old versions, it's cant break modern catpchas and cant break modern anti-bot protections. But XRumer 5.0 Palladium CAN!!!!
So help me for download this great soft for free! Thanks!
(Reply) (Thread)