?

Log in

No account? Create an account
Rytoj - Išmókti Lietùviškai [entries|archive|friends|userinfo]
kalba

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| MorfoLema // Anthology of Lithuanian Literature // Noun Declension // Tekstai // Omni Zodynas ]

Rytoj [Mar. 6th, 2005|05:22 pm]
kalba
Rytoj aplankysiu ir pasakalbesiu su zmogui (who?) yra lietuvos ciabuvis. Jo vardos Marius, ir jis dabar dirba manyje universitetoje. As drovus--bet laimingas. Gal mes buvome susitikti darzai. Siandien vakare man reikai skaiti savo vadoveli.
linkReply

Comments:
[User Picture]From: rasaliu
2005-03-09 08:15 pm (UTC)
pasakalbesiu su zmogui (who?) yra lietuvos ciabuvis
pasikalbėsiu su žmogum, kuris yra lietuvis
Jo vardos Marius
Jo vardas Marius
manyje universitetoje
mano universitete
buvome susitikti darzai
galėsime susitikti dažnai
reikai skaiti
reikia skaityti
vadoveli
vadovėlį

good luck
(Reply) (Thread)