?

Log in

No account? Create an account
Rytoj - Išmókti Lietùviškai [entries|archive|friends|userinfo]
kalba

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| MorfoLema // Anthology of Lithuanian Literature // Noun Declension // Tekstai // Omni Zodynas ]

Rytoj [Mar. 6th, 2005|05:22 pm]
kalba
Rytoj aplankysiu ir pasakalbesiu su zmogui (who?) yra lietuvos ciabuvis. Jo vardos Marius, ir jis dabar dirba manyje universitetoje. As drovus--bet laimingas. Gal mes buvome susitikti darzai. Siandien vakare man reikai skaiti savo vadoveli.
linkReply

Comments:
[User Picture]From: rasaliu
2005-03-09 08:24 pm (UTC)
I think i frightened You with so many lithuanian words. You are very talanted pupil. Don't give up!
(Reply) (Thread)